REGULI DE CATALOGARE A MONOGRAFIILOR ÎN PROGRAMUL TINLIB 400

 

Căluian Catrina

Biblioteca „V.A. Urechia” Galați

 

 

          Problema care apare în fața unei biblioteci, care și-a propus dezvoltarea proceselor în regim automatizat este de a nu-și fragmenta informațiile în mai multe tipuri de cataloage: automatizate și manuale.

          Biblioteca “V.A. Urechia” rezolvă această problemă prin introducerea întregului fond de carte în catalogul automatizat, operație cunoscută sub numele de retroconversie. Procesul este în curs de derulare și, în acest moment, este realizat de bibliotecarii din secțiile de împrumut la domiciliu și depozite.

          Deși sumară, descrierea făcută trebuie să fie corectă, conform STAS-urilor, ghidului de catalogare și metodologiei de aplicare a normelor ISBD(M). Altfel, se riscă obținerea unui catalog automatizat neuniform și incorect în furnizarea informațiilor.

          Scopul prezentei comunicări este de a veni în sprijinul bibliotecarilor care nu activează în cadrul compartimentelor de catalogare și, prin natura activității, au sarcina de a crea sau edita înregistrări catalografice în procesul de retroconversie. Datorită faptului că macheta pentru introducere de date este mai restrânsă în modulul de Circulație decât cea din modulul de Catalogare, vom aduce în discuție trei din cele opt zone ale ISBD(M) a căror importanță o considerăm deosebită.

 

ZONA 1: Zona titlului și a mențiunii de responsabilitate

Sursa de informare: pagina de titlu sau substituentul ei.

Titlul propriu-zis se transcrie în câmpul TITLUL așa cum figurează pe pag. de titlu sau substituentul ei, respectând regulile ortografice și de punctuație ale limbii în care se face descrierea.

Cazuri de transcriere a titlului propriu-zis

          Articolul hotărât la începutul titlului se încadrează între backslash-uri (nu se ia în considerare la ordonarea alfabetică):

                                                \The \\Lake

          Articolul nehotărât un, o și un, une (lb. franceză) nu se încadrează între backshlash-uri (se ia în considerare la ordonarea alfabetică indiferent de funcția îndeplinită):

                                                O carte de excepție

          Titlul începe cu cifră sau articol și cifră:

                                                3 Cuvioși părinți

                                                \3\trei\ Cuvioși părinți

                                                The 13 Secrets of...

                                                \The 13\thirtee\ Secrets of...

          Abrevierile, siglele ce intră în componența titlului propriu-zis, inițialele prenumelui unei persoane ce constituie element al titlului, variantele prescurtate ale denumirilor de state, limbaje de programare și operare exprimate prin coduri alfa-numerice, se vor transcrie / reda așa cum apar pe pagina de titlu sau substituentul său:

                                       Sf. Apostoli Petru și Pavel

                                      CIA pe banca acuzării

                                      H.G. Wells et son temps

                                       PC 386 : O nouă generație de calculatoare personale

          Literele din alte alfabete se reproduc ca atare; obligatoriu se interpolează echivalentul lor în cuvinte în paranteze drepte:

                                                [pi]

                                                [alfa]

          Semnele de punctuație care coincid cu cele utilizate în ISBD(M) se omit sau se înlocuiesc cu semne echivalente pentru eliminarea confuziilor:

          Dulcea mea doamnă \ Eminul meu iubit : Corespondență;   se va transcrie:

          Dulcea mea doamnă - Eminul meu iubit

Un alt semn de punctuație des întâlnit în titluri: punctele de suspensie “...

 Titlul paralel reprezintă titlul propriu-zis în mai multe limbi.

          Publicația are o singură pag. de titlu: titlurile paralele se înregistrează respectând ordinea lor de succesiune și sunt precedate de spațiu egal spațiu:

                                                Florile răului = Les fleures du mal

          Publicația are mai multe pag. de titlu (publicații multilingve care au câte o pag. de titlu pentru fiecare limbă sau scriere):

se alege pag. din dreapta, când textul este bilingv;

se alege pag. de titlu în limba sau scrierea întrebuințată în cea mai mare parte a publicației;

când textul este într-o singură limbă, se alege pag. de titlu în lb. textului

 Antologii cu titlu comun

          Lucrări ale aceluiași autor: titlul propriu-zis îl constituie titlul comun.

          Lucrări de mai mulți autori: titlul propriu-zis îl reprezintă titlul comun.

Pentru antologiile care au menționat pe pag. de titlu numai unul din titlurile lucrărilor cuprinse, titlul propriu-zis este chiar acest titlu.

 Antologii fără titlu comun

          Lucrări ale aceluiași autor, menționate pe pag. de titlu, titlul propriu-zis este reprezentat de titlurile acestor lucrări, ținând seama de succesiunea lor. Aceste titluri vor fi separate prin spațiu punct și virgulă spațiu:

                             Un nou Ev Mediu ; Omul și mașina / Nikolai Berdiaev

          Lucrări de mai mulți autori și care sunt menționate pe pag. de titlu, titlul propriu-zis se constituie chiar din titlurile acestor lucrări. Aceste titluri se menționează în succesiunea de pe pag. de titlu; fiecare va fi urmat de mențiunile de responsabilitate corespunzătoare și precedate de punct spațiu.

Practica BVAU: pentru macheta “depozit” și “împrumut” unde câmpul Mențiuni de responsabilitate lipsește, se va completa câmpul Titlu cu titlurile menționate pe pag. de titlu precedate de punct spațiu, iar în câmpul Autor sunt trecuți cu insert autorii corespunzători titlurilor.

Practica BVAU: În cazul antologiilor, descrierea se face la titlu când antologatorul nu este menționat explicit pe pag. de titlu ca autor.

Câmpul Autor

Când se completează acest câmp trebuie consultată întotdeauna fereastra de validare pentru autori.

Optăm întotdeauna pentru vedeta completă atunci când o avem în publicație sau în surse exterioare publicației (lucrări de referință, bibliografii, etc.):

Crăciun, Victor și nu Crăciun, V.

 

ZONA 4: Zona datelor de publicare

Sursa principală de informare: pagina de titlu sau substituentul ei, sursele complementare și căsuța tipografică.

Surse complementare (alte pagini de titlu, verso-ul fiecărei pagini de titlu, coperta, pag. de gardă, etc.).

Locul publicării se transcrie în forma ortografică și gramaticală în care se găsește pe publicație.

Când pe publicație sunt menționate mai mult de trei locuri de publicare (mai mult  de trei edituri) se vor transcrie primele trei locuri (primele trei edituri) urmate de [etc.].

                                      New York ; Berlin ; Tokyo [etc.]

  Editura

Se exclud mențiunile: Cie, SARL, SRL, Ltd., Gmbh, R.A., etc. care urmează numelui editorului;

Se suprimă cuvântul “editură” sau echivalentul său în alte limbi chiar și în cazul numelor proprii având în vedere că la regăsire, în fereastra de validare avem doar edituri, nu și autorii:

                                      Editura:  Dacia

                                      Editura: Albin Michel

În cazul editurilor românești alcătuite din nume de persoane, acestea se transcrie precedate de cuvântul editură:

                                      Editura Ion Creangă

                                      Editura Niculescu

Dacă numele unei persoane sau colectivități face parte integrantă din numele editorului, se va reproduce ca atare:

                             Editura Librăriei Leon Alcalay

Denumirile editurilor care încep cu articol hotărât se vor reda cu articolul între backslash-uri după același criteriu ca și în cazul titlului:

                                      \The \\MacMillan Press

Când locul de publicare, respectând editura, sunt necunoscute folosim [S.l.] respectiv [S.n.] dar numai după consultarea lucrărilor de referință, a repertoriilor internaționale și naționale de edituri;

În cazul omonimiei se va menționa între backslash-uri localitatea:

                                      Timpul\\Iași\

                                       Timpul\\Reșița\

  Data publicării se indică după ultima mențiune de editură precedată de virgulă spațiu.

 

CAZURI

          4.1 Când data publicării este menționată în publicație cu cifre romane, se transcrie ca atare adăugându-se în paranteze drepte echivalentul în cifre arabe:

                                      MCMLXXX[1980]

          4.2 Când data de publicare este menționată eronat pe publicație, se transcrie ca atare și se adaugă, între paranteze drepte, data corectă cu mențiunea id est [i.e.]:

                                      2004[i.e. 2003]

          4.3 Când avem dată de publicare diferită pe pag. de titlu de cea din căsuța tipografică, se transcriu amândouă în câmpul Data publicării:

                                      1980, 1981 tipărire

          4.4 Când pe publicație avem doar data privind dreptul de autor, se transcrie aceasta precedată de mențiunea “cop.”:

                                      cop. 2000

          4.5 Dacă publicația nu poartă nici o dată de publicare, nici de imprimare, nici dreptul de autor, atunci se va indica în paranteze drepte anul probabil, aproximativ, urmat întotdeauna de semnul întrebării. Când data o stabilim din conținutul publicației sau diverse materiale de referință, aceasta se va indica în paranteze drepte, fără semnul întrebării:

                                      [1957?]   anul aproximativ;

                                      [1930]   anul preluat din surse externe publicației

          4.6 În lipsa datei de publicare se menționează deceniul (reprezentat prin trei cifre urmate de o liniuță):

                                      [194-?]  deceniul probabil,

sau secolul (reprezentat prin două cifre urmate de două liniuțe):

                                      [18--?]  secolul probabil.

 

ZONA 5: Zona descrierii fizice (colațiunea)

 Sursa principală de informare: Publicația ca atare

Practica BVAU: Se numerotează până la căsuța tipografică.

Când lipsește căsuța tipografică, se notează numărul care figurează pe  ultima pag. cu text numerotată.

 

CAZURI

Publicația poate fi descrisă în termeni de:

 pagini (foi numerotate pe ambele fețe);

 file (foi numerotate numai pe o parte):

                             . - VI, 150 f.

 coloane (text tipărit pe două sau mai multe coloane numerotate):

                             . - 102 col. 

 paginație dublă (publicații în ediții bilingve) se va indica paginația urmată de expresia “paginație dublă”.

                             105 p., paginație dublă

Numerotare dublă întâlnim și în cazul extraselor. Unele extrase au și o paginație proprie și paginația ansamblului. În acest caz, în zona colațiunii se trece paginația proprie.                 

 paginație multiplă (publicația conține mai mult de trei suite de pagini, foi ori coloane toate numerotate, sau conține suite de pagini numerotate și una sau mai multe suite majore de pagini nenumerotate) atunci:

vom aduna suitele și se menționează numărul total urmat de expresia “în pag. multiplă”:

                                      . - [401] p. în pag. multiplă

                                                (nu: 100, 150, 60, 91 p.)

când una din suite constituie clar partea principală a publicației, se înregistrează această suită urmată în paranteze drepte de numărul total de pagini ale celorlalte suite:

                                      . - 400, [98] p.

                                                (nu: 400, 18, 60, 20 p.)

 paginație opusă și numerotare diferită, se trec în zona colațiunii suitele de pagini, iar în zona notelor: Paginație opusă cu numerotare diferită:

                                      . - 82, 48 p., [4] f. pl.

 pliant, afiș, foaie, un rulou, o mapă, se precizează în zona colațiunii natura sa prin indicarea termenului adecvat, urmat, după caz, de numărul de pagini, foi între paranteze rotunde:

                                      . - 1 mapă (26 f.)

                                      . - 1 pliant

                                      . - 1 afiș

                                      . - 1 container