Biblioteca „V.A. Urechia” Galați

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2006

Cuprins

 1. Secția Dezvoltarea. Evidența. Prelucrarea colecțiilor
 2. Biroul Control de Autoritate
 3. Serviciul Relații cu Publicul
 4. Secția Referințe
 5. Secția Automatizarea Prelucrării Informațiilor și Serviciilor (APIS)
 6. Secția Proiecte. Programe. Marketing de bibliotecă
 7. Oficiul de Asistență de Specialitate. Resurse umane
 8. Atelierul de legătorie
 9. Activitatea economico-financiară
 10. Managementul instituției
 11. Concluzii
 12. Anexe

Ca și în anii preceden�i, energia conducerii și a bibliotecarilor din Biblioteca „V.A. Urechia” s-a canalizat spre continuarea și finalizarea operațiunilor de reabilitare a cl�dirii principale de la Sediul central, din Mihai Bravu, 16.

Încă din perioada iernii s-au �nceput, prin efort propriu, operațiunile de remontare a mobilierului specific din secțiile care oferă acces liber la documente. Totodat� s-au efectuat operațiunile de reparare a mobilierului existent și de confecționare de nou mobilier pentru funcțiile noi care au fost atribuite anumitor zone din holul de la parter și zona pupitrelor de la Sălile de lectur�.

În conformitate cu proiectul de reabilitare, în prima parte a anului s-au finalizat operațiunile de instalare a sistemelor ce utilizau curenți slabi. S-au instalat și configurat echipamentele în nodul central de administrare aflat în zona Secției APIS. De asemenea, s-a procedat la instalarea tuturor posturilor telefonice și s-au verificat și finalizat leg�turile nodale ale re�elei de date.

�mpreun� cu Secția APIS și responsabilii pe probleme de securitate PSI protecția muncii, s-au stabilit în detaliu punctele de urm�rire și zonele cheie de acces pentru instalarea tuturor aparatelor care serveau acestui scop (camere video, control acces, tastaturi și butoane speciale, senzori de mi�care etc). La acestea s-au ad�ugat elementele de automatizare (controlul automat al iluminatului în anumite spații, uși a c�ror deschidere este controlat� de senzori pentru automatizarea procesului-la intrare-, fotocopiatoare etc).

Un efort sus�inut a fost concentrat atît pe rezolvarea sistemului signaletic și de orientare pentru utilizatori în spațiile de servicii, c�t și pe crearea instrumentelor specifice (bro�uri, pliante, afi�e) în contextul noului flux al serviciilor.

Pentru reluarea activității în parametri corecți s-a optat pentru deschiderea serviciilor pentru public în program redus de o singur� tur�, pentru a se finaliza, treptat, toate proble�mele care au existat dup� �nchiderea lucrărilor de reabilitare. S-a recurs la aceast� solușie pentru a deschide, c�t mai repede pentru public, accesul la sursele de informare și la servici�ile de baz�, chiar dacă s-a �tiut faptul că acest lucru va determina �nregistrarea unor valori sc�zute în statistica specific�.

Pe secții și activități, prezentul raport descrie sintetic situația anului 2006 astfel:

I. Secția Dezvoltarea. Eviden�a. Prelucrarea colecțiilor

Pentru a r�spunde favorabil nevoilor de informare ale cititorilor, în anul 2006 s-a �ncercat eficientizarea activităților de completare a colecțiilor și prelucrare a documentelor și informațiilor. în acest sens s-a avut în vedere optimizarea comunica�iei cu unit��ile de difuzare a documentelor de bibliotecă, o documentare mai ampl� asupra produc�iei edito�riale la nivel național, precum și o mai bun� colaborare a personalului implicat în procesul de completare a colecțiilor din biblioteca noastr�.

Pentru a cre�te calitatea prelucrării și organiz�rii colecțiilor și a informațiilor, s-au f�cut eforturi majore de c�tre personalul implicat în fluxul prelucrării colecțiilor în vederea realiz�rii corecte și în timpi optimi a operațiunilor specifice. Enumer�m în acest sens princi�palele activități desf��urate în compartimentele subordonate ierarhic Secției Dezvoltarea. Eviden�a. Prelucrarea colecțiilor:

Biroul Completare. Achiziții

Prin activitatea acestui birou, colecțiile bibliotecii s-au completat cu 21.024 u.e.1respectiv 5.540 titluri, acest lucru �nsemn�nd o cre�tere cu 33,23% fa�� de anul 2005.

Nr. Tipuri de documente Nr. vol.
1 C�r�i și alte tipuri de documente 16.302
2 Periodice 1.715
3 Documente multimedia 3.007
Tabelul 1. Num�rul volumelor intrate în 2006 în funcție de tipul documentului

Suma repartizat� pentru achizi�ia de documente a crescut cu 14% fa�� de anul 2005, aceasta fiind de 37.559 lei, la care se adaug� suma din venituri proprii de 11.225 lei.
O alt� modalitate de completare a colecțiilor a constituit-o dona�ia; dona�iile au repre�zentat 8,23% (1.559 vol.) din totalul documentelor intrate.

Ca elemente de noutate în activitatea acestui birou trebuie amintite urm�toarele:

Conform politicii de achiziții promovat� de IFLA2, institușia bibliotecar� g�l��ean� a continuat și în anul 2006 s� acorde aten�ie achizi�ion�rii de documente multimedia și electronice. Din totalul cheltuielilor pentru documente realizat, aproape 19% l-a reprezentat achizi�ionarea acestor tipuri noi.

Biroul Catalogare-Clasificare

Activitatea personalului din cadrul Biroului a fost prioritar orientat� c�tre �mplinirea obiectivelor viz�nd optimizarea activității de baz� - catalogarea, clasificarea și indexarea documentelor intrate în bibliotecă. Activitatea biroului este prezentat�, centralizat, în tabelul urm�tor:

Tip document/activit. Stoc
(nr. tit.)
Catalogate (nr. tit.) Documente Clasificate
(nr. tit.)
Înreg. Fi�� + complet�ri înregistr. Fi�e matc� (nr. tit.)
Carte curent� 3804 2985 2992 3113 832  
Carte catalogat� retrospectiv 13 12 12 16 2  
Periodice-titluri noi 44 44 44 44   44
Periodice catalogate retrospectiv 9 9 9 9    
Periodice-nr. noi din titluri existente         232  
Înreg. periodice electronice și suplimente 20     20    
Materiale AV 1603 1603 1603 1796    
Parte comp. AV   12485 12485 12485    
TOTAL 5493 17138 17145 17483 1197 44
Tabelul 2. Activitățile Biroului Catalogare-Clasificare

Biroul Evidență

Activitatea specific� acestui birou a constat în principal din urm�toarele:

�n anul 2006 nu s-au mai scos fi�e matc� pentru titlurile nou intrate în colecțiile Bibliotecii, din cauza lipsei de personal.

II. Biroul Control de Autoritate

Activitatea Biroului Control de Autoritate a fost orientat� cu prioritate spre optimiza�rea stilului și metodelor de munc� în scopul cre�terii eficien�ei activității de baz� - uniformi�zarea punctelor de acces controlate.
Strategiile au vizat poten�area valorii pragmatice a instrumentelor de lucru utilizate și introducerea altora, nou ap�rute.
Din analiza bazei de date și a modului cum se deruleaz� activitatea de introducere a datelor bibliografice, compartimentul s-a preocupat în principal de urm�rirea, expertizarea și validarea a 2 puncte de acces controlat: creatori (autori, editori, etc.) persoane fizice și ter�menii controla�i de subiect.
�n intervalul martie-decembrie s-au verificat peste 2.500 nume de persoane fizice cu diferite responsabilit��i intelectuale cu nume omonime și prenume diferite, verificarea rea�liz�ndu-se, �ncep�nd cu ini�ialele și �ncheind cu prenumele omonime, pe baza confrunt�rii cu operele apar�in�toare, a consult�rii paginilor web și a coresponden�ei electronice cu peste 30 de autori/editori.

III. Serviciul Relații cu Publicul

Rezultatele acestui serviciu se reflect� cel mai bine în datele de ordin statistic de la sf�r�itul anului, acestea oglindind dimensiunea implic�rii Bibliotecii în via�a colectivității, în rezolvarea problemelor de informare și documentare sau loisir cu care se confrunt� g�l��enii și nu numai. Fa�� de anul precedent s-a �nregistrat o cre�tere a activității oglindit� în datele statistice, fapt explicabil prin redeschiderea activității la Sediul central, �ncep�nd cu luna august.
Astfel, de la redeschiderea Sediului central p�n� la sf�r�itul anului, deci în aproape cinci luni, s-a realizat 54,7% din totalul frecven�ei pe anul 2006.
Dup� distribuirea frecven�ei pe puncte de lucru se constat� faptul că 31% din total a fost realizat la Sediul central, iar aportul Filialei 1 a fost de 69%. Din nou trebuie men�ionat faptul că activitatea la Sediul central s-a desf��urat timp de o tur� în numai cinci luni, în compara�ie cu cea de la Filiala 1, care a funcționat tot anul, iar în primele �apte luni a avut program cu publicul timp de 11 ore pe zi.
�n cadrul activității desf��urate la Sediul central, frecven�a cea mai ridicat� (25%) s-a �nregistrat la Secția de �mprumut la domiciliu (a se vedea diagrama reprezent�nd Dinamica frecven�ei pe secții și activități). Fa�� de situația anterioar� se constat� o sc�dere a frecven�ei la Secția Săli de lectur� și la compartimentul REI.
Cea mai ridicat� frecven�� a fost �nregistrat� la activitatea de �mprumut la domiciliu din cadrul Filialei 1 (44,5%), mul�i dintre utilizatori r�m�n�nd fideli acesteia chiar și dup� redeschiderea sediului.
Indicele de atragere la lectur� calculat pentru anul 2006 este de aproape 8%. Valoarea acestuia, de�i mai mic� dec�t cea �nregistrat� în anul 2003 (12%), reprezint� un v�rf, dacă avem în vedere faptul că activitatea s-a desf��urat doar pe parcursul a cinci luni de zile.


Din analiza datelor se constat� o sc�dere a num�rului de cititori activi. Fenomen firesc, �in�nd seama de perioada de suspendare a serviciilor la Sediul central și perioada din an la care ne raport�m.
Num�rul cititorilor nou �nscri�i a sc�zut fa�� de 2004 cu 4.003 utilizatori, men�i�n�ndu-se aproximativ aceea�i cifr� ca în anul 2005.

în ce prive�te documentele eliberate, acestea au crescut fa�� de 2005 cu 45.566 doc. (17,8%), men�in�ndu-se totuși o sc�dere cu 70.913 doc. (27%) fa�� de 2004. Fenomenul are aceea�i explica�ie.

Analiz�nd reparti�ia documentelor consultate constat�m că num�rul celor solicitate în incinta bibliotecii a fost de 13,7%. Acest fapt este observat și prin sc�derea frecven�ei la Sălile de lectur�, justificat� în parte prin faptul că activitatea în cel de-al doilea semestru al anului a fost mereu mai slab� dec�t cea �nregistrat� în primul semestru. Crearea noii Secții de Referințe a produs orientarea unui num�r de cititori spre zona de ac�iune a acesteia și a Secției de �mprumut la domiciliu.

Reparti�ia documentelor consultate, dup� tipul acestora, relev� faptul că num�rul majoritar este cel al c�r�ilor (51,75%), atît cele �mprumutate la domiciliu, c�t și cele studiate la sal�. Se constat� cre�terea fireasc� a num�rului de documente multimedia consultate, precum și a celor electronice, ca urmare a politicii instituției privind accesul liber la informație, indiferent de suportul pe care aceasta se afl�. �mprumutul la domiciliu al docu�mentelor multimedia, c�t și al celor electronice a dus la o cre�tere important�, reprezent�nd 10,2%, respectiv 3,89% din total documentelor consultate.

�n ceea ce prive�te cate�goria cititorilor nou �nscri�i nu s-au produs modific�ri procen�tuale semnificative, cei mai mul�i utilizatori atra�i fiind elevii (42%) și studen�ii (18,5%). Pe locul urm�tor se situeaz� intelectualii cu 8,2%, profesiile liberale cu 7,64%, muncitorii cu 7%, pensionarii și casnicele cu 4,19%, res�pectiv 4%. Se confirm� astfel tendin�a, exprimat� în anii anteriori, de cre�tere a num��rului de utilizatori care nu sunt elevi sau studen�i.

Anul 2006 a fost un an atipic pentru activitatea Serviciului Relații cu Publicul datorit� suspend�rii activității cu publicul la Sediul central p�n� în luna august. în prima jum�tate a anului, în paralel cu activitatea desf��urat� la Filial�, la Sediul central s-a definitivat verificarea gestionar� și s-a procedat la reorganizarea accesului liber la raft în Secția de �mprumut la domiciliu.

Odat� cu re�nceperea activității cu publicul, în data de 17 august, au fost reluate toate activitățile aferente serviciilor de bibliotecă: �mprumutul documentelor (carte, documente multimedia, periodice) la domiciliu. �ncep�nd cu aceast� dat�, consultarea în cadrul Sălilor de lectur� a periodicelor beneficiaz� de un spațiu adecvat. De asemenea, accesul la documentele din fondul colecții Speciale, se face în cadrul unei Săli de lectur� specializate. Activitatea de anima�ie a fost tratat� cu aceea�i importan�� ca și în anii preceden�i. S au organizat manifest�ri culturale (a se vedea Anexa 1) atît la Sediul central, c�t și la Filiala 1. Biblioteca a �ncheiat parteneriate cu organiza�ii diverse în vederea desf��ur�rii unor activități de interes comun (Asocia�ia Universit��ilor Populare Germane, Asocia�ia «Casa Noastr�», Filiala Local� a organiza�iei «Salva�i Copiii», Liceul Pedagogic, Grupul �colar «Elena Doamna», Funda�ia de Sprijin a V�rstnicilor «Sf. Spiridon», Societatea Scriitorilor «Costache Negri», Filiala Galați-Br�ila a Uniunii Scriitorilor din Rom�nia, Centrul Cultural «Dun�rea de Jos» etc).

IV. Secția Referințe

Biroul Informare bibliografică

�n urma cercet�rii analitice curente a presei locale și centrale și a monografiilor nou intrate în bibliotecă în anul 2006 au fost fi�ate un num�r de 6972 de articole, din care:

Liste bibliografice realizate la cerere: 52, din care 20 au fost transmise prin interme�diul e-mailului.
Reflectarea în mass-media a evenimentelor a fost realizat� în mod constant și pozitiv, contribuind la men�inerea Bibliotecii în zona de maxim� vizibilitate cultural� (v. anexa 2). A fost acordat� asistență utilizatorilor ce au frecventat Biroul Informare bibliografică, în persoan� sau de la distan��, asistență concretizat� numeric în urm�torii indicatori:

  Cereri de informații Tranzac�ii de referință
În persoan� - 646
Prin e-mail - 42
Prin messenger 37 68
Tabelul 3. Cereri și tranzac�ii de referință

�n luna septembrie a fost optimizat� secțiunea "�ntreab� bibliotecarul" de pe site-ul Bibliotecii. Cu aceast� ocazie a �nceput s� funcționeze furnizarea de informații și referințe prin intermediul messengerului. Ca urmare a existen�ei acestui serviciu, un num�r de 60 de utilizatori �i-au ad�ugat Biblioteca în lista lor de messenger.

Oficiul Referințe tradiționale

Ca urmare a noii organiz�ri a Secției Referințe, pe parcursul anului 2006, au fost selectate un num�r de 839 de volume din depozitul general de carte, ce au fost incluse în Colecția de Referințe pozi�ionat� în cadrul Biroului Informare bibliografică.

Secția Referințe electronice & Internet

�n cadrul Secției au fost realizate activitățile curente de rezerv�ri, oferire de referințe utilizatorilor prin telefon sau e-mail, satisfacerea cererilor de documente legislative cu ajutorul bazei de date Indaco, cercetare în mediul electronic, imprimare și transmitere de documente electronice, acord�ndu-se asistență utilizatorilor ce au frecventat secția. Frecven�a utilizatorilor Secției REI, Sediul central, în perioada august - decembrie 2006 a fost de 3.379 utilizatori.

Alte solicit�ri în perioada amintit�:

Tipul solicit�rii Num�r de solicit�ri satisf�cute
Total documente salvate pe dischete (legisla�ie/alte documente) 25/80
Total documente salvate pe CD-uri (legisla�ie/alte documente) 50/207
Total resurse electronice descrise 335
Total tranzac�ii de referințe virtuale (e-mail/messenger) 1/7
Total cereri de informații (personale/telefonice) 1093/25
Total tranzac�ii de referințe (personale/telefonice) 1111/2
Tabelul 4. Tipuri de solicit�ri în cadrul Secției REI

Oficiul de Informare Comunitară

Fiind un serviciu nou, urmeaz� a fi stabilite liniile directoare ale planului de activitate din acest birou în anul 2007. S-a lucrat la organizarea spațiului și preg�tirea echipamentelor de prelucrare a datelor. Biroul a fost dotat cu mobilier, spațiu expozițional și un PC pentru bibliotecar, cu ie�ire la Internet. în cursul anului am beneficiat de sprijinul oferit de un student de la Strasbourg, Facultatea de Documentaristic�, care a lucrat al�turi de bibliotecari la realizarea proiectului de funcționare a secției.

Pupitrul de Referință

�nfiin�at odat� cu redeschiderea din august, Pupitrul de referință reprezint� un ele�ment de noutate în ceea ce privesc serviciile oferite de bibliotecă.

A fost selectat� și organizat� o colecție de referințe care s� serveasc� personalului care asigur� serviciul la Pupitrul de Referință.

La nivelul Pupitrului de Referință a fost acordat� asistență utilizatorilor în satis�facerea cererilor de informații și a �ntreb�rilor de referință folosind resurse tradiționale și electronice respectiv în c�utarea documentelor solicitate și în localizarea lor pe raft, în �ndrumarea utilizatorilor spre acele servicii ale Bibliotecii, care le satisfac cerin�ele.

Indicatorii rezulta�i în urma adun�rii cererilor de informații și tranzac�iilor de refe�rin�� oferite utilizatorilor la Pupitrul de Referință sunt urm�torii:

  Cereri de informații Tranzac�ii de referință
În persoan� 4390 9016
Prin telefon 35 18
Tabelul 5. Cereri și tranzac�ii de referință în cadrul Pupitrului de Referință

Prin tranzac�ii de referință se �n�elege extragerea dintr-un ansamblu de informații sau date a celor referitoare la o anumit� problem�.

V. Secția Automatizarea Prelucrării Informațiilor și Serviciilor (APIS)

�n cursul anului 2006 obiectivul principal al acestei Secții a fost continuarea derul�rii programului de informatizare și automatizare a Bibliotecii pe baza sistemului integrat de biblioteca TINLIB achizi�ionat în 1997 precum și asigurarea suportului hardware necesar suport�rii cre�terii traficului de date din Intranetul Bibliotecii.

Compartimentul a sus�inut participarea Bibliotecii în cadrul proiectelor:

�n cursul anului 2006, personalul APIS a desf��urat o multitudine de activități care au vizat:

 1. gestionarea sistemului integrat de bibliotecă TINLIB și a programului CDS/ISIS;
 2. �ntre�inerea și actualizarea softurilor: legislativ LegeNet, Light 2000, Paradoxe;
 3. gestiunea conexiunii la Internet;
 4. administrarea sistemului informatic în ansamblul s�u;
 5. lucrări de redactare și tehnoredactare;
 6. digitizarea documentelor;
 7. gestionarea activității din sectorul de multiplicare;
 8. activitatea de �ntre�inere a instala�iilor electrice și a generatorului electric;
 9. gestionarea sistemelor de automatizare (centrala telefonic�, sistemul antifurt, sistemul antiincendiu, antiefrac�ie și antiinunda�ie, sistemul video interior a ușii cu servomecanism de la intrare, a sistemului de control acces etc.)
 10. �n cadrul operațiunilor de reabilitare a cl�dirii principale, secția a participat în diferite faze ce necesitau luarea deciziilor de am�nunt. Odat� terminate re�elele de curenți slabi, au fost reinstalate toate calculatoarele personale din instituție, realiz�ndu-se cu aceast� ocazie și operațiunile de �ntre�inere și reinstalare soft.

VI. Secția Proiecte. Programe. Marketing de bibliotecă

�nfiin�at� din 2004, odat� cu aplicarea noii organigrame, secția a funcționat pușin timp cu personal de specialitate.

�n cadrul activităților de preg�tire și sus�inere a Conferin�ei Naționale a ANBPR, organizat� de c�tre Biblioteca "V.A. Urechia", în perioada 8-10 noiembrie 2006, compar�timentul a gestionat trimiterea invita�iilor, a p�strat dialogul cu persoanele care au anun�at participarea și operațiunile specifice privind acomodarea. De asemenea, a gestionat docu�mentele și mapele care au fost date participan�ilor și a participat la organizarea vizitelor de informare și documentare ale participan�ilor în Biblioteca "V.A. Urechia" al�turi de alte persoane, desemnate de conducerea Bibliotecii, din alte compartimente.

Urmeaz� ca în 2007 s� se intensifice activitatea prin gestionarea problemelor specifice.

VII. Oficiul de Asistență de Specialitate. Resurse umane.

Resurse umane

Principalele activități realizate de acest Compartiment au fost:

Asistența de specialitate

sus

Una din direcțiile de ac�iune urm�rite a fost �ntre�inerea actualit��ii colecțiilor biblio�tecilor publice din jude� prin completarea cu lucrări noi: c�r�i sau publica�ii periodice.

�n 2006 principala surs� de achizi�ie a reprezentat-o aloca�ia bugetar� ca parte compo�nent� a bugetului local. Dona�iile au venit din partea Ministerului Culturii și Cultelor pre�cum și din partea unor persoane fizice. Astfel, finan�area bugetar� a fost de 1.538.744 RON, cu 43% mai mare dec�t în 2005, din care 1.080.254 RON, adic� 70,20%, cheltuieli de personal.

�n 2006 bibliotecile publice din jude� �i-au completat colecțiile cu un num�r de 13.210 vol. (10.785 tit.) în valoare de 135.134 RON, cu aproape 30% mai multe volume și 46% mai multe titluri dec�t în 2005, cu o medie de 41,28 vol./1000 loc., fa�� de 35,20 vol./1000 loc în 2005, dup� cum urmeaz�:

Biblioteca Achiziții vol/titluri achiziții/1000 loc.
2005 2006
Bibl. Mun. Tecuci 1.353/972 24,48 32,21
Bibl. Tg. Bujor 562/518 57,30 75,94
Bibl. Bere�ti 210/185 25,14 60,00
Bibl. Comunale 11.085/9.110 33,91 41,51
Tabelul 6. Completarea colecțiilor bibliotecilor publice din jude�.

Sf�r�itul anului 2006, colecțiile bibliotecilor publice din jude� num�rau 773.208 volume, dup� cum urmeaz�:

   1. Biblioteca Municipal� "�t. Petic�" Tecuci: 126.677 vol.
   2. Biblioteca Or��eneasc� "Gr. Hagiu" Tg. Bujor: 25.498 vol.
   3. Biblioteca Or��eneasc� Bere�ti: 24.799 vol.
   4. Biblioteci Comunale: 582.253 vol.
           Total: 773.208 vol.

Se observ� o cre�tere real� fa�� de 2005 de 16.106 volume.

Indicele de dotare cu carte este de 2,41 vol/capita (fa�� de 2,35 în 2005), peste media pe �ar� și corespunz�tor recomand�rilor institușiilor abilitate europene; dacă la nivel global situația este bun�, la nivelul individual al asigur�rii cu informații situația este necorespun�z�toare, unul din motive fiind faptul că 75% din fondul de documente este �nvechit �i, deci, nu mai corespunde cerin�elor.

Referitor la utilizarea și utilizatorii bibliotecii, s-au �nregistrat urm�torii indicatori: 28.167 utilizatori; 293.640 frecven�a; 603.867 volume eliberate.

Principalii indicatori de performan�� cu referire la jude� sunt:

O aten�ie deosebit� a fost acordat� preg�tirii profesionale a bibliotecarilor din jude�. Acest obiectiv s-a realizat prin organizarea a cinci schimburi de experien�� cu tema: "Strategia pe termen scurt și mediu pentru formare profesional� continu� 2005-2010".

VIII. Atelierul de legătorie

Activitatea atelierului s-a axat pe acelea�i tipuri de lucrări specifice, de la simple operațiuni de preg�tire a unor elemente de h�rtie necesare secțiilor Bibliotecii, p�n� la cele de recondi�ionare a unor lucrări din cadrul colecțiilor speciale și nu numai.

Tipuri de activități reflectate în cifre:

IX. Activitatea economico-financiară

Activitățile desf��urate în cadrul Compartimentului Contabilitate & Administrativ s-au �ncadrat în termenele stabilite, astfel că nu au existat situa�ii de natur� s� genereze �mpiedicarea bunului mers al activității bibliotecii.

Biblioteca �i-a desf��urat activitatea în parametri normali și datorit� sus�inerii financiare din partea Consiliului Jude�ean Galați.

Astfel, în anul 2006 a fost alocat� de la Consiliu suma de 2.565.000 RON din care: cheltușieli de personal 1.250.000 RON; cheltuieli materiale 1.039.000 RON; cheltuieli de capital 276.000 RON (pentru finalizarea operațiunilor de reabilitare).

Denumirea indicatorilor Credite bugetare definitive Pl��i efectuate
Cheltuieli totale 2.565.000 2.557.919
A. Cheltuieli curente 2.289.000 2.282.378
- Cheltuieli personal 1.250.000 1.243.000
- Cheltuieli materiale 1.039.000 1.038.994
B. Cheltuieli de capital 276.000 275.541
Tabelul 7. Contul de execușie a bugetului-cheltuieli la data de 31.12.2006

în anul 2006, Biblioteca �i-a propus s� realizeze venituri proprii în valoare de 48.000 RON. S-au realizat 34.120 RON. Din aceast� ultim� sum�, 11.225 RON s-au cheltuit pentru achiziții de documente. Soldul de veniturii proprii al instituției era la 1 ianuarie 2006 de 2.146 RON, iar la sf�r�itul anului de 25.041 RON.

X. Managementul instituției

Efortul managerial a fost �mp�r�it în dou� mari zone de solicit�ri, care s-au suprapus temporal peste cele dou� semestre ale anului:

 1. finalizarea operațiunilor de reabilitare a cl�dirii de patrimoniu �i
 2. redeschiderea serviciilor pentru public.

Prima parte a anului aten�ia s-a concentrat pe sensibilizarea factorilor de decizie în scopul aloc�rii sumelor necesare finaliz�rii programului de reabilitare. Datorit� aprob�rii bugetului la nivelul jude�ului la sf�r�itul lunii ianuarie, toate operațiunile au suferit, prin alunecare, o prelungire a termenelor asumate.

operațiunile de realizare a achizițiilor publice, conform legilor în vigoare, au durat aproximativ o lun�, astfel �nc�t lucrările din ultima faz� a reabilit�rii s-au desf��urat �ncep�nd cu luna martie. Concomitent aten�ia managerial� s-a concentrat și pe realizarea operațiunilor specifice de achiziții publice pentru dot�ri. în cadrul acestei activități, reg�ndirea exploat�rii echipamentelor din dotare, în condi�iile în care o mare parte sunt dep��ite tehnologic, precum și proiectarea caietului de sarcini pentru mobilierul specific de bibliotecă axat pe funcționalit��ile diferitelor zone de servicii din instituție au consumat o mare parte din energia de organizare.

Concomitent s-a avut în vedere preg�tirea spațiilor pentru reluarea activității în condi�iile unei reorganiz�ri fundamentale la nivelul secțiilor de �mprumut la domiciliu și referințe.

Filosofia care a marcat reforma organizatoric� pus� în practic� prin Decizia 36/2004, a fost centrat� pe serviciul orientat spre client (cititor sau utilizator al serviciilor oferite de bibliotecă). Punerea în practic� a necesitat analiza echilibrat� a c��tigului și pierderii din perspectiva utilit��ii pentru majoritatea celor care calc� pragul instituției, precum și acordarea importan�ei cuvenite prezerv�rii și conserv�rii colecțiilor de documente. Tot timpul s-au avut în vedere modelele occidentale de organizare a bibliotecilor publice și de organizare a activității personalului pentru crearea unui mediu în care s� nu predomine operațiunile cu un grad ridicat de stereotipie. Astfel, o solușie pentru acest din urm� aspect l-a reprezentat crearea de posturi în spațiul de relații cu publicul în care s� se roteasc� c�te 4 ore to�i bibliotecarii, inclusiv cei care lucreaz� în compartimentele de prelucrare a documentelor de bibliotecă.

Conform prevederilor legale în vigoare, s-a prev�zut o sum� important� destinat� cheltuielilor de preg�tire profesional�. Aproximativ 50% din personalul de specialitate a participat pe parcursul �ntregului an la cursuri de specializare sau de perfecționare profesional�. Acest lucru a permis cre�terea flexibilit��ii în �ndeplinirea unor sarcini noi rezultate din obiectivele de modernizare propuse.

�n cea de-a doua parte a anului accentul managerial a fost pus pe organizarea și deschiderea propriu-zis� a serviciilor pentru public. Chiar dacă nu s-au finalizat toate operațiunile avute în vedere, op�iunea pentru deschidere a fost luat� datorit� presiunii foarte mari exercitat� de utilizatori asupra singurului punct de servicii pe care Biblioteca "V.A.Urechia" �l mai avea deschis, la Filiala 1 de la Casa de Cultur� a Sindicatelor.

Activitatea managerial� a avut și direcții de cooperare în spațiul profesional prin colabor�ri cu alte biblioteci publice din �ar�, precum și sus�inerea dezvolt�rii profesionale prin intermediul asocia�iilor de profil. în acest context, în luna noiembrie, în cadrul Zilelor Bibliotecii "V.A. Urechia", institușia bibliotecar� g�l��ean� a fost coorganizator al celei mai mari manifest�ri de profil din �ar�: Conferin�a Național� a Asocia�iei Naționale a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din Rom�nia. Cu aceast� ocazie Biblioteca a fost vizitat� de speciali�ti ai domeniului atît din Rom�nia, c�t și din Olanda, Marea Britanie, Danemarca și Republica Moldova. în cadrul oferit de aceste manifest�ri a avut loc și lansarea monografiei Bibliotecii, în dou� volume, semnat� de Dl. Nedelcu Oprea. Manifest�rile au avut un ecou național, articole elogioase fiind tip�rite în publica�iile de specialitate și de informare general�, precum și pe siturile internet de specialitate.

Din punct de vedere managerial, spre sf�r�itul anului, s-au �nceput procedurile de optimizare a fluxului documentelor și al reorganiz�rii arhivei instituției, �ntocmirea unui nou plan de urgen��, optimizarea planului antiefrac�ie, a planului de evacuare în caz de dezastre și a procedurilor de securitate. Aceste proceduri s-a stabilit a se rezolva în cursul anului urm�tor.

Concluzii

Anul 2006 a fost un an favorabil achizițiilor de documente. Baza informațional� a Bibliotecii s-a �mbog��it cu 1500 titluri peste cele propuse la �nceputul anului. și în jude�, si�tuația este pozitiv�. Majoritatea prim�riilor au �n�eles rolul vital al bibliotecii în colectivitate și au alocat fonduri pentru achiziții. Spunem majoritatea, pentru că sunt �ase biblioteci co�munale care �i-au completat colecțiile doar din dona�ii, neav�nd fonduri alocate de prim�rii.

Odat� cu redeschiderea Sediului central al Bibliotecii "V.A. Urechia", în luna august, s a avut în vedere introducerea de noi servicii și facilit��i, în scopul satisfacerii cerin�elor de informare ale utilizatorilor. Astfel, la capitolul accesul și facilit��ile Bibliotecii:

Un eveniment semnificativ a marcat anul 2006: Zilele Bibliotecii "V.A. Urechia" și g�zduirea cu acest prilej, a Conferin�ei Naționale a ANBPR (Asocia�ia Național� a Biblio�tecarilor și Bibliotecilor Publice din Rom�nia). La manifestare au participat peste 100 de speciali�ti și manageri din bibliotecile publice din Rom�nia și Moldova.

�n general a fost �ndeplinit Planul de activitate al Bibliotecii pe care conducerea și l-a propus pentru anul 2006.

Concluzia general� ce se contureaz� din analiza anului 2006 este că Biblioteca a reușit ceea ce �i-a propus: de a fi în slujba comunit��ii pe care o serve�te �ntr-o manier� eficient�, coordonat� de un management bazat pe practica de succes cristalizat� în bibliotecile publice occidentale. Scopul principal �l reprezint� preg�tirea pentru integrarea în Comunitatea European� și dezvoltarea de servicii în concordan�� cu cerin�ele majorit��ii utilizatorilor indiferent de locul de domiciliu.

Liviu-Iulian Dediu
director adjunct

Anexe:

 1. Activitatea bibliotecilor în anul 2006. Raport tip: Cult 1. Transmis c�tre Institutul Național de Statistic� și Direcția Jude�ean� de Statistic� Galați.
 2. Raport Statistic Anual. Transmis c�tre Comisia Național� a Bibliotecilor. Subcomisia pentru statistic�.
 3. Raport Statistic de Utilizare a Bibliotecii în anul 2006. Transmis c�tre Asocia�ia Național� a Bibliotecarilor și Bibliotecilor Publice din Rom�nia. Comisia de statistic�.
 4. Eviden�a cititorilor �nscri�i la Biblioteca "V.A. Urechia" în anul 2006. Tabel sintetic cu dezvoltare lunar� și cu repartizarea dup� studii absolvite, dup� naționalitate și dup� sex.
 5. Eviden�a cititorilor �nscri�i la Biblioteca "V.A. Urechia" în anul 2006. Tabel sintetic cu dezvoltare lunar� și cu repartizarea dup� statutul ocupațional și dup� v�rst�.
 6. Utilizatori activi. Tabel sintetic cu dezvoltare lunar� și cu repartizarea dup� secții și activități principale.
 7. Frecven�a (vizitele). Tabel sintetic cu dezvoltare lunar� și cu repartizarea dup� secții și activități principale.
 8. Eviden�a documentelor difuzate în anul 2006. Tabel sintetic cu dezvoltare dup� secții și activități principale și cu repartizarea dup� categoria documentelor și dup� limba acestora.
 9. Eviden�a documentelor difuzate în anul 2006. Tabel sintetic cu dezvoltare dup� secții și activități principale și cu repartizarea dup� domeniul de cuno�tin�e.
 10. Principalii indicatori de performan�� �nregistra�i în anul 2006.
 11. Situația localurilor bibliotecilor publice de stat din Jude�ul Galați la 1 aprilie 2007. Situa�ie sinoptic�. Hart�.
 12. Situația dot�rilor IT în bibliotecile publice de stat din Jude�ul Galați la 1 aprilie 2007. Situa�ie sinoptic�. Hart�.
 13. Dinamica complet�rii colecțiilor în Biblioteca "V.A. Urechia" în perioada 2000-2006. Diagram�.
 14. Dinamica cititorilor �nscri�i la Biblioteca "V.A. Urechia" în perioada 2000-2006. Diagram�.
 15. Dinamica frecven�ei utilizatorilor în Biblioteca "V.A. Urechia" în perioada 2000-2006. Diagram�.
 16. Dinamica documentelor eliberate în Biblioteca "V.A. Urechia" în perioada 2000-2006. Diagram�.
 17. Consf�tuirea Jude�ean� a bibliotecarilor din bibliotecile publice. Galați. 23 aprilie 2007. Raportul de activitate al tuturor bibliotecilor publice din Jude�ul Galați.