Activitatea Bibliotecii "V.A. Urechia" în anul 1998 a continuat o linie ascendentă, remarcată în perioada de după 1989. Unele specte ale acestei creșteri sunt vizibile pentru toți fie că sunt bibliotecari fie utilizatori; ne referim în special la numărul persoanelor care solicită serviciile bibliotecii, mai ales la prezența zilnică a acestora în număr din ce în ce mai mare, făcând neîncăpătoare sălile de lectură ca și celelalte spații destinate publicului.

Cauzele creșterii solicitărilor credem că sunt aceleași ca și în anii precedenți, cu mențiunea că unele din aceste cauze s-au potențat în timp. Astfel, prețul cărților și publicațiilor periodice devine din ce în ce mai prohibitiv, iar nevoia de informare și documentare este într-o continuă creștere, mai ales pentru categoriile de utilizatori elevi și studenți, cărora nu li se oferă condiții mai bune de studiu și lectură, ca cele pe care le are Biblioteca "V.A. Urechia".

În cele ce urmează vom prezenta succint principalele activități și indicatori de performanță obținuți pe baza activității bibliotecii în anul 1998.Completare, evidență, catalogare, informare, colecții speciale

Activitatea din compartimentul Achiziții-Completare a făcut ca în colecțiile bibliotecii să fie adăugate în anul 1998 și puse la dispoziția utilizatorilor 14.170 unități bibliografice, din care 12.367 sunt monografii, iar restul sunt periodice, documente audio-video și alte tipuri de documente de bibliotecă. Din cele 14.170 unități bibliografice, aproximativ jumătate (7.042) sunt lucrări beletristice, iar celelalte reprezintă alte domenii ale cunoașterii (tehnică, artă, științe sociale, științe exacte, filosofie etc.). Această structură a documentelor nou achiziționate corespunde și cu ponderea pe care o au diversele genuri de literatură în lectura cititorilor noștri. În privința numărului documentelor achiziționate, am realizat ceea ce ne-am propus (12.000-13.000).

Am constatat însă faptul că solicitările sunt mult mai mari și nu putem rezolva o bună parte din cererile la care este supusă biblioteca, fie că ne lipsesc unele titluri, deși am achiziționat peste 4.400, fie că nu avem suficiente exemplare dintr-un titlu, deși media pe titlu este de aproape trei.
Din constrângeri financiare am apreciat că este preferabil să avem în colecțiile noastre cât mai multe titluri, în mai puține exemplare, dar care să rezolve, chiar dacă numai prin sălile de lectură, nevoile utilizatorilor.
La acest capitol trbuie să menționăm că procesul de completare a devenit mai complex decât era în anii precedenți datorită diversificării și creșterii numărului producătorilor de carte; selecția este din ce în ce mai greu de făcut, multe edituri oferă lucrări asemănătoare, mai ales la capitolul bibliografie școlară.

Sursele consultate de noi în anul parcurs au însumat 5.290 titluri carte, din care, în aceeași peioadă au fost achiziționate 4.051 titluri, ceea ce reprezintă 77%. Baza de date care consemnează precomenzile a fost într-o pemanentă mișcare, aici adăugându-se aproape zilnic noi elemente, în special după achiziționare (numărul de exemplare, repartiție pe secții, elemente de identificare a documentelor de achiziție și plată).

În ceea ce privește completarea colecțiilor celorlalte biblioteci publice din județ, pentru 1998, situația o putem considera încă acceptabilă deoarece au primit câteva cărți - 139 volume pentru bibliotecile comunale și aproximativ 300 volume pentru fiecare bibliotecă orășenească. Valoarea cărților achiziționate centralizat pentru județ se ridică la aproape 96 milioane lei, ceea ce este puțin pentru această rețea care servește aproximativ 300.000 de oameni.

Dotarea centralizată cu documente de bibliotecă a bibliotecilor din județ s-a desfășurat numai în prima parte a anului trecut, dificultățile financiare nepermițând continuarea procesului în tot cursul anului. Nici lucrările repartizate de Minsterul Culturii din achiziții centralizate n-au îmbunătățit substanțial situația, deoarece foarte puține titluri existau în numărul de exemplare care să ajungă pentru toate bibliotecile.

Informarea utilizatorilor prin periodice și seriale s-a realizat asigurîndu-se 112 abonamente la principalele publicații românești, atât cu caracter de informare generală, cât și de profil, conform cerințelor principalilor beneficiari ai bibliotecii.

Nu a crescut, ca pondere, numărul documentelor pe suport modern achiziționate în 1998. Din această categorie de documente s-au achiziționat 416 unități, din care cele mai numeroase sunt CD-urile (186) și casetele audio (164).

Situația nemulțumitoare se datorează faptului că piața acestor produse nu este încă structurată satisfăcător, iar resursele noastre financiare n-au permis mai mult.

La sfârșitul anului 1998 baza generală informațională a bibliotecii număra 607.517 unități bibliografice, creșterea reală a acestei baze fiind mai mare față de 1997 cu 8.996 unități, numărul mai mic al creșterii, față de cel al achiziției, este determinat de eliminarea, tot în cursul anului, a 5.174 documente (piedute și plătite de cititori sau casate). Documentele intrate în cursul anului au fost supuse procesului de prelucrare biblioteconomică și predate secțiilor conform repartiției consemnate în listingul inventar și fișa topografică. Aceste activități s-au realizat în cea mai mare parte utilizând programului integrat de aplicație TINLIB. Documentele audio-vizuale au fost luate în evidență și în sistem clasic, operațiunile respective fiind efectuate de personalul secției multimedia.

Compartimentul de Evidență, în afara operațiunilor cunoscute, în 1998 a aplicat pe documentele achiziționate și etichete de cod de bare care permit identificarea lucrărilor cu echipamentele opto-electronice utilizate în preocesul de tranzacționare a publicațiilor între bibliotecă și utilizator.

Amintim că în spatele tuturor cifrelor de activitate în domeniul evidenței, nu prea numeroase, stau un mare număr de operațiuni care fac posibil drumul documentului de la simpla menționare a acestuia într-o listă de editor s-au difuzor, până la punerea lui la dispoziția utilizatorului: verificarea integrității fiecărui document, confruntarea cu actele însoțitoare, aplicarea semnelor de proprietate - ștampilă, număr de inventar, etichetă de cod de bare - , iar pentru documentele care ies din evidențe se execută de asemenea un mare număr de operațiuni: verificarea cu registrul inventar a borderourilor și, după aprobare, radierea din evidențele individuale și din cele contabile.

Tot în cadrul activității generale de evidență, intră și operațiunile de verificare a unor gestiuni, conform unor norme care stabilesc periodicitatea acestor verificări. În 1998 a fost efectuată verificarea gestionară a colecțiior depozitului general, operațiune laborioasă, cu implicare a unui mare număr de oameni și cu mult timp consumat, oamenii fiind luați și din alte compartimente, în afara celui de la depozite și de la sectorul evidență, compartimente direct implicate în această operațiune.

Activitatea de catalogare, indexare a însemnat, ca în fiecare an, și alte numeroase operațiuni, în afara celor legate de documentele de bibliotecă achiziționate sau prelucrate în această perioadă. Cataloagele, atât cele clasice, cât și cel automatizat, suportă în permanență intervenții care constau în: actualizări, corecturi, modificări, completări, extinderi, înlocuire de fișe și de indicatoare uzate, adaptarea fișei tipărite, realizarea de fișe în compartimentul de automatizare și intercalarea lor în cataloagele clasice. Toate acestea însumează mii de operațiuni, numai fișele rezultate din multiplicare sunt în număr de peste 6.000, iar împreună cu cele primite de la Biblioteca Națională sunt aproape 8.000.

Activitatea bibliografică în cursul anului 1998 s-a desfășurat încă în manieră clasică, cu un număr de persoane redus, ceea ce a făcut ca și programul de activitate să nu se realizeze în totalitate.

Informațiile pentru anuarul 1998 însumează 3.217 fișe, realizate din consultarea zilnică a celor 128 publicații periodice, precum și a celorlalte documente de bibliotecă achiziționate în cursul anului.

Au fost definitivate anuarele pe anii: 1979, 1980 și 1992, iar cele ale anilor 1983, 1987, 1993, 1997 se află în diverse stadii de organizare, până la faza de a putea fi dactilografiate.

Tot în acest compartiment s-au realizat și câteva bibliografii la cerere și s-au adăugat noi nume la lista personalităților gălățene și noi date la cele existente despre personalitățile deja identificate.

Instrumentele de informare au fost întregite cu un fișier de tip arhivă în format digital, utilizabil pentru probleme legate de istoricul bibliotecii și ale personalității fondatoare și care va constitui principala sursă documentară pentru istoricul Bibliotecii "V.A. Urechia".

Compartimentul Colecții speciale, Bibliofilie, care a lucrat cu un singur om, și-a axat eforturile spre prelucrare, organizare și conservare și numai într-o mică măsură, pentru valorificare. S-au constituit dosare pentru arhivarea unor documente de tip arhivă, fie că sunt achiziții mai recente, fie că sunt din perioade mai îndepărtate cum sunt cele legate de familia Schwarz sau acte de donație.

S-au întocmit proiecte de restaurare pentru lucrări de patrimoniu din sec. 17 și 18, avându-se în vedere necesitatea intervenției impusă de starea de degradare a acestor lucrări, precum și de posibilitățile noastre de intervenție. Pentru protecția documentelor originale s-au efectuat copii care să poată fi expuse, protejând astfel documentele originale. Pentru documentele prelucrate (arhivă, manuscrise, fotografii, hărți ș.a.) s-au efectuat și operațiunile de catalogare, întocmindu-se aproape 2.000 fișe, corespunzătoare celor peste 400 titluri.

Valorificarea colecțiilor speciale a constat mai ales în prezentarea unora dintre lucrări în cadrul unor expoziții cu subiect adecvat, cum a fost cea dedicată Basarabiei sau lucrărilor cu dedicații manuscrise.

Compartimentul Depozite generale are în cea mai mare parte o activitate consacrată în mod direct servirii utilizatorilor prin sălile de lectură, activitate care va fi prezentată la capitolul consacrat activității cu publicul. Acum vom prezenta câteva dintre celelalte activități, specifice depozitelor. În această categorie de activități, în 1998, s-a efectuat verificarea colecțiilor din depozitele generale. Activitatea va fi finalizată în anul 1999. Tot în perioada analizată s-au selectat și îmborderat aproximativ 4.400 volume pentru filiala de la Cahul, s-au reorganizat depozitele colecțiilor speciale, extinzându-se spațiul acordat acestor colecții, ceea ce a necesitat mutarea câtorva mii de volume în alte încăperi. Au fost efectuate operațiuni de mutare și pentru extinderea spațiilor destinate sălilor de lectură.Activitatea cu publicul

Solicitările mai mari de care am vorbit la începutul raportului se concretizează în câteva date esențiale:
Cele trei date enunțate, comparate cu cele planificate, ca și cu cele ale anului anterior, adică 1997, relevă o creștere a numărului de utilizatori și a frecvenței, iar la numărul de documente consultate se constată o diminuare.

Numărul utilizatorilor a crescut, comparativ cu anul precedent, de la 26.737 la 29.242, în procente cu 9,36%, a frecvenței de la 229.965 la 234.223, în procente cu 1,85%, iar numărul documentelor consultate a scăzut de la 471.963 la 409.160, în procente cu 13,3%.

Un alt indicator important, care arată cel mai bine încărcătura de activitate cu publicul a bibliotecii este frecvența medie zilnică ponderată care, pentru 1998, a fost de 884,81 în creștere cu 12,8% față de 1997.


Vă vom prezenta alte câteva date, urmând ca o discuție asupra lor să o facem avându-le în vedere pe toate.

Numărul de utilizatori a crescut, dar în cadrul structurii socio-profesionale sau de vârstă sunt și segmente care evoluează negativ. Dintre utilizatori o creștere se constată la categoriile studenți și elevi precum și la categoria fără ocupație, unde intră și șomerii, iar scădere a numărului de utilizatori se constată la categoria muncitori, tehnicieni, maiștri. În procente categoria fără ocupație a crescut cu 47,5%, elevii și studenții cu 7,69%, iar categoria muncitori, tehnicieni, maiștri a scăzut cu 16,79%. După vârstă, singura categorie care este mai puțin reprezentată, față de anul precedent, este cea sub 14 ani care s-a diminuat de la 8.014 la 7.840, iar cea mai mare creștere 17.283 față de 14.729 se observă la cei cu vârsta cuprinsă între 15 - 25 de ani care de fapt reprezintă elevii de după gimnaziu și studenții. Creșterea numărului utilizatorilor și scăderea, chiar dacă nu semnificativă, a populației Galațiului au dus la creșterea indicelui de atragere, care în 1998 a ajuns la 9,06, ceea ce înseamnă că aproape 1 din 10 locuitori ai municipiului Galați este cititorul Bibliotecii "V.A. Urechia".

Numărul cel mai mare de cititori înscriși este la secția Împrumut pentru adulți - 19.599 -, urmată de secția Împrumut penrtu copii cu 7.332 și filială cu 2.324.
În privința numărului de documente oferite spre consultare pe primul loc se află sălile de lectură cu 160.887 documente eliberate, urmate de Împrumut pentru adulți cu 129.133, Împrumut pentru copii cu 64.488, filiala cu 35.958 și multimedia cu 18.698.


S-au eliberat în medie 1.397 documente pe zi, cu diferențe mari între diverse perioade ale anului, cea mai intensă activitate remarcându-se în trimestrul patru, iar perioada cu cifrele cele mai mici este în lunile iulie și august.


Fiecare utilizator a venit în medie de opt ori la bibliotecă în cursul anului și a consultat în sală sau la domiciliu 14 documente de bibliotecă.


În privința conținutului documentelor consultate, beletristica rămâne încă domeniul cel mai solicitat cu 39,7%, dar este de remarcat că domeniile non-beletristice ocupă celelalte 60 de procente.


După această scurtă prezentare a unor cifre care reflectă activitatea cu publicul să încercăm să găsim semnificațiile și explicațiile lor.


Numărul mai mare al utilizatorilor este determinat de nevoile din ce în ce mai mari de studiu și lectură ale cetățenilor Galațiului și de răspunsul pozitiv pe care-l dă biblioteca acestor nevoi - documente actuale și variate, riguros sistematizate, condiții de lectură și studiu.

Cei aproape 30.000 utilizatori sunt prezențe constante și nu întâmplătoare la bibliotecă. Susținem această afirmație prin faptul că o medie de opt vizite anuale pentru fiecare înseamnă că opt luni a venit lunar la bibliotecă. Dacă nu ar fi fost perioada verificării depozitelor generale și începutul anului cu cele peste două luni când a fost mult diminuată activitatea secțiilor cu public, determinată de introducerea automatizării, frecvența ar fi fost sensibil mai mare. Aceleași cauze explică și numărul mai mic de documente consultate în anul 1998, la care se adaugă și faptul că un număr de câteva luni nu am putut împrumuta la domiciliu decât două lucrări de persoană, deoarece majoritatea lucrărilor nu erau introduse în baza de date automatizată din care se făceau tranzacțiile.

Cea mai mare frecvență lunară s-a consemnat în lunile din trimestrul IV, când media a fost de peste 25.000/lună, ceea ce înseamnă o frecvență medie pe zi de peste 1.000 persoane și nu este prea greu de apreciat ce consecințe are asupra bibliotecii, în general, asupra oamenilor și documentelor în special, fenomenul de presiune din partea utilizatorilor.


Biblioteca "V.A. Urechia" este cuprinsă în programul național de introducere și experimentare a indicatorilor de performanță, program intitulat PROBIP 2000, în cadrul căruia sunt urmăriți și alți indicatori, în afara celor uzitați până acum. Acești indicatori pot fi analizați obiectiv în cadrul unor familii de biblioteci constituite pe baza unor caracteristici comune.


În cadrul acestor indicatori există și unul care reprezintă încărcătura pe salariat cu documente oferite spre consultare utilizatorilor, indicator la care ne putem compara cu biblioteca județeană din Cluj și cea din Iași, care fac parte din aceeași familie cu noi. La acest indicator bibliotecii noastre îi revine o încărcătură de 5.246 documente de bibliotecă pe salariat, iar media în cadrul familiei de care am amintit este de 9.110. Diferența, pentru biblioteca noastră, nu poate proveni decât din faptul că anul 1998 nu a fost pentru noi un an obișnuit, motivele precizându-se mai înainte. În afara cauzelor amintite, mai adăugăm încă alte două elemente care au permis celorlalte două biblioteci, din Iași și Cluj, să aibă un număr mai mare de documente eliberate spre lectură: existența unui număr mai mare de elevi și studenți și a mai multor filiale. Și numărul de persoane sau utilizatori care frecventează zilnic biblioteca este mai mare decât la noi, deoarece existența mai multor spații permite o mai bună cuprindere, fiind cunoscut faptul că la Biblioteca "V.A. Urechia" sălile de lectură, ca și spațiile pentru pentru împrumut la domiciliu, sunt deseori neîncăpătoare, deși numărul de ore de funcționare pe săptămână este peste medie; la noi sunt 51 ore de funcționare pe săptămână, iar media este de 49,43 ore.


Credem totuși că analizele comparative vor putea fi foarte sigure abia după oarecare practică în timp a acestor indicatori, deoarece acum există diferențe de interpretare a modului de calcul. Inexistența încă a unui sistem automatizat integrat, care să permită elaborarea rapoartelor statistice, nu dau cifrelor statistice o prea mare exactitate în cazul celorlalte biblioteci. Experiența Bibliotecii "V.A. Urechia", singura de altfel în țară, din rândul bibliotecilor publice, în raportarea automatizată, demonstrează că, în lipsa acestui sistem, sunt frecvente erorile în întocmirea rapoartelor statistice, în special datorită înregistrărilor multiple în secții și filiale și care nu pot fi controlate în modul clasic de lucru.

Activitatea din compartimentele de relații cu publicul prezintă și alte aspecte, în afara celor deja discutate, dar nu mai puțin importante. Am aminti aici sistemul automatizat de rezervare de carte, inițierea și ținerea la zi a unor fișiere tematice pe probleme economice sau de critică și teorie literară. Cu nesiguranța, inerentă oricărui început, în 1998 s-a contorizat și numărul de tranzacții de referință oferite utilizatorilor în cadrul secțiilor care lucrează cu publicul, acestea reprezentând peste 140.000. Aproape jumătate din fondul de documente al secțiilor de împrumut la domiciliu a fost introdus în baza de date automatizată, proces care stă la baza gestiunii tranzacțiilor bibliotecă-utilizator-bibliotecă. Chiar dacă au apărut dificultăți și erori în această operațiune, maniera adoptată de noi, introducerea documentului pe măsura solicitării, s-a dovedit viabilă, sistemul funcționînd în condiții bune.

Un volum mare de muncă a fost consacrat operațiunilor de retragere a documentelor deteriorate și trimise spre recondiționare atelierului de legătorie sau spre casare, când nu mai puteau fi recondiționate. Numărul documentelor cuprinse în acest proces depășește cifra de 8.000, care înseamnă tot atâtea documente manipulate, verificate, operate în baza de date.

Și în 1998 ne-am confruntat cu numeroase cazuri de întârziere a documentelor împrumutate, pentru astfel de situații întocmindu-se 7.233 procese verbale de avertisment și 1.760 procese verbale de contravenție. Acest fenomen a fost potențat în a doua jumătate a anului, perioadă în care întrega activitate cu publicul a bibliotecii a fost mult intensificată. Pentru toate documentele de bibliotecă cuprinse în aceste procese verbale s-au făcut operațiuni de actualizare a prețurilor, conform indicilor de inflație.

În ceea ce privește activitate de promovare a cărții și bibliotecii, s-a urmărit, atât promovarea bibliotecii și colecțiilor sale, cât și realizarea unei oferte care să se adreseze utilizatorilor, dar și nonutilizatorilor bibliotecii. S-au organizat, în sensul celor amintite, 22 manifestări complexe la care au participat aproximativ 1.500 persoane. Printre manifestări amintim: "Zilele cărții pentru copii", câteva lansări de carte - "Luceafărul" în limba engleză și franceză, în traducerea lui D. Cuclin și C. Frosin, "Dacic și romanic" de I. Rusu, "Odiseea de uz intern" de V. Cilincă, expoziții - Periodice existente în Biblioteca "V.A. Urechia", Carte cu dedicație autografă, Cartea de vacanță 1998, Virtuozi ai muzicii clasice ș.a., unele organizate în colaborare cu Arhivele Statului din Galați. Mai amintim că activitatea bibliotecii sau relatări despre unele din acțiunile organizate au fost prezentate în publicațiile periodice gălățene sau în programele posturilor locale de radio și televiziune.


În încheierea acestui capitol amintim și de studiul început la finele anului, pentru evaluarea gradului de satisfacție a utilizatorilor, prin efectuarea unui sondaj de opinie ce va fi definitivat în 1999.


Automatizarea prelucrării informațiilor și serviciilor

Obiectivul principal pentru 1998 a fost continuarea Programului de automatizare a bibliotecii BVAU-Info. Pentru îndeplinirea scopului propus s-au realizat următoarele obiective: S-a continuat, de asemenea, exploatarea, pentru anumite activități și servicii, a softurilor CDS/ISIS, Lex, Paradox, s-a definitivat instalarea serverului Internet, s-a obținut un domeniu de adrese clasă C pentru accesul bibliotecii la Internet, s-a realizat conexiunea cu filiala de la Casa Tineretului și integrarea activității acesteia în activitatea generală automatizată a bibliotecii.

Tot în anul 1998 s-a continuat dotarea cu echipamente care au făcut posibilă extinderea procesului de automatizare în cadrul serviciului de Relații cu publicul. Biblioteca, prin compartimentul de automatizare, a susținut și participarea la proiectul PROBIP 2000. Activitatea principală a reprezentat-o extragerea datelor obținute pe baza chestionării bazelor de date de tranzacții și prelucrarea acestora cu ajutorul modulelor specializate din cadrul programului TINLIB. Participarea bibliotecii noastre la program este una specială, deoarece, spre deosebire de restul bibliotecilor implicate, instituția noastră este singura bibliotecă din cadrul programului care poate oferi date obținute în sistem automatizat.

Pentru susținerea programului de automatizare - informatizare a bibliotecii s-au efectuat vizite de informare la Biblioteca Națională și la sediul firmei IME România, iar la noi au venit în vizită, cu același scop, bibliotecari de la Brăila, Buzău, Râmnicu Sărat, Tecuci, Focșani, Râmnicu Vâlcea, Brașov, Bălți.

În tot cursul anului, împreună cu firma furnizoare a pachetului integrat de programe, s-au realizat, urmare solicitărilor concrete, modificări ale modulului de import-export și a celui de rapoarte pentru realizarea automată a fișelor de catalog, registrului inventar, scrisori și procese verbale, borderouri, rapoarte statistice referitoare la cititori și documente împrumutate.

Personalul și dotarea compartimentului asigură arhivarea pe trei suporți distincți a bazei de date, la intervale zilnice, săptămânale și lunare.


În anul 1998 a fost posibilă conectarea la Internet, după obținerea aprobărilor necesare, prin nodul de comunicații al Univesității "Dunărea de Jos". A existat însă o întrerupere de aproape șase luni, până la configurarea conexiunii, datorată deficiențelor în instalarea comunicației pe linia dedicată, prilejuită de o reorganizare topografică a nodului principal din cadrul Universității, concretizată în mutarea într-o clădire nouă.

Compartimentul de automatizare a asigurat și lucrările de redactare și tehnoredactare, precum și cele de multiplicare. În cadrul acestor activități s-au realizat cca. 5.000 fișe catalog, aproape 9.000 de scrisori și procese vebale adresate cititorilor și cîteva sute de alte documente utile bibliotecii (borderouri, formulare, registre inventar). S-au conceput și confecționat un număr de 33.000 permise pentru cititori și 13.130 etichete de cod de bare pentru documentele intrate în colecții în cursul anului. Pentru nevoile bibliotecii și la solicitările utilizatorilor, s-au realizat peste 100.000 copii la copiator.

Activitatea de întreținere a rețelei electrice a fost asigurată prin verificarea și înlocuirea periodică a componentelor uzate (prize, întrerupătoare, becuri și tuburi de iluminat), precum și prin înlocuirea sau pozarea de noi cabluri, în special a nulului de protecție. Secția multimedia a solicitat mult personalul de întreținere deoarece instalațiile și componentele sunt vechi, nu se găsesc piese de rezervă, iar utilizatorii, în special copiii, nu le mânuiesc cu suficientă grijă. Nu au existat evenimente deosebite în ceea ce privește funcționarea rețelelor de date.Activitatea metodică

Acestă activitate a avut câteva direcții de acțiune, iar unele dintre ele au fost realizate doar parțial.

În privința activității de actualizare a colecțiilor am amintit încă de la început, când am prezentat câteva date asupra procesului de completare și menționăm și acum că procesul a fost doar în parte realizat deoarece, în partea a doua a anului, nu am mai putut achiziționa cărți și pentru bibliotecile publice din județ (comunale și orășenești) și că, în semestrul al doilea, aceste biblioteci au primit doar câteva titluri din cele achiziționate de Minsterul Culturii cu această destinație.

Situația este asemănătoare și în ceea ce privește abonamentele, unde, în afară de revista Biblioteca și cotidianul Viața Liberă, abonamentele la unele reviste culturale au ajuns la un număr mic de biblioteci, în special la cele mai mari, care fac parte din primele categorii.

Pregătirea de specialitate a personalului propriu, cât și din celelalte biblioteci publice din județ, a constituit o constantă a preocupărilor noastre, dar n-am reușit însă să articulăm programe deosebite în acest sens. La Biblioteca "V.A. Urechia" s-a insistat, chiar din primele zile ale anului, pe instruirea impusă de automatizarea activităților din secțiile de împrumut la domiciliu, activitate continuată în tot cursul anului, chiar dacă nu foarte sistematic. Pesonalul nou sau cu mai puțină experiență, a fost instruit în mod individual sau în grupuri restrânse, cu prilejul abordării unor activități deosebite, cum ar fi cea de verificare gestionară sau după constatarea unor deficiențe repetate într-o anume activitate.

Pe plan central, în cadrul Centrului de Perfecționare, au fost parcurse programele de inițiere și formare Bazele biblioteconomiei (convocarea I-a și a II-a) de către opt bibliotecari comunali și doi de la biblioteca noastră.

Pentru bunul mers al bibliotecilor publice din județ, în afara îndrumării și verificării directe la unități, efectuate de metodist, s-au mai organizat o consfătuire și patru schimburi de experiență la care au participat peste 30 bibliotecari, precum și reprezentanți ai autorităților locale. La același capitol, al asistenței metodice acordate biblotecilor din județ, trebuie să amintim că biblioteca s-a implicat și în organizarea a cinci concursuri pentru ocuparea de posturi de bibliotecari. La capitolul concursuri, examinări, evaluări, menționăm că 1998 a fost un an destul de aglomerat, mai ales în ultima parte, când s-au făcut evluările întregului personal din bibliotecă, urmare aplicării Legii 154/1998.Activitatea de legătorie

Activitatea conexă cea mai apropiată de activitățile principale ale bibliotecii este cea prestată de atelierul de legătorie care, în principal, execută recondiționarea documentelor de bibliotecă, atunci când, datorită uzurii, acestea nu mai pot fi puse în circulație. Fără aportul atelierului de legătorie un număr însemnat de cărți n-ar mai putea fi utilizat în relația bibliotecă - utilizator deoarecec starea fizică n-ar mai permite acest lucru.

În cursul anului 1998 s-au recondiționat prin legare 11.309 cărți, activitate completată cu alte activități de același gen - legare periodice, confecționare dosare etc. - astfel că cifra totală a unităților legate este de 12.626. Acestor operațiuni, cu ponderea cea mai mare în activitatea atelierului, li se adaugă alte activități mai mărunte, dar nu lipsite de importanță, cum ar fi cele de confecționare casete, mape, cașeraj sau operațiunile de tăiere a celor 30.000 permise cititori, permise concepute și realizate în alt compartiment.

În relația secțiilor bibliotecii cu atelierul de legătorie s-a instituit o nouă manieră de lucru. Această nouă procedură permite o introducere operativă în circuitul public, a lucrărilor nou legate. Principala caracteristică a acestei noi proceduri constă în stabilirea unui număr mic de documente, drept normă, care să poată fi lucrat într-o săptămână. Avantajele constau în:

Trebuie să facem o mențiune despre creșterea dificultăților activității din cadrul atelierului de legătorie, dificultăți determinate de numărul din ce în ce mai mare de cărți deteriorate datorită numărului mai mare de utilizatori. La aceasta se adaugă un element de ordin tehnic, specific lucrărilor din ultimii ani care sunt realizate foarte slab din punct de vedere al legăturii și tiparului, care fac ca unele documente să nu mai poată fi reparate. Acest fapt se datorează politicii economice de piață, conform căreia legătura documentelor nu este concepută pentru o utilizare intensivă, așa cum se practică într-o bibliotecă publică.Activitatea administrativ - gospodărească

Prezența unui foarte mare număr de utilizatori în bibliotecă, conform datelor prezentate în raport, face ca activitatea administrativ-gospodărească să capete o importanță din ce în ce mai mare, în bunul mers al diverselor activități, ca și pentru aspectul general al bibliotecii.
Trebuie să recunoaștem că posibilitățile financiare reduse, numărul mic de personal și necoordonarea satisfăcătoare a acestuia au creat o serie de deficiențe sub aspect administrativ-gospodăresc: curățenia n-a fost asigurată pe măsura nevoilor, repararea sau înlocuirea unor piese de mobilier sau de la instalații s-a făcut cu întârziere, n-au putut fi înlocuite piese din inventarul moale - covoare, mochete, huse -, aparatura audio-vizuală din cadrul secției de profil n-a putut fi nici ea înlocuită, iar menținerea în stare de funcționare s-a făcut cu mare greutate datorită vechimii mari a acestor aparate, a ieșirii din fabricație și a lipsei pieselor de schimb.

Imposibilitatea de a supraveghea numărul mare de utilizatori a dus la dese distrugeri sau sustrageri de piese de la instalațiile sanitare, care au fost cu greu menținute în stare de funcționare, dat fiind faptul că reprezintă un element strict necesar în spațiile cu acces pentru public și nu este posibilă suspendarea lor din motive evidente.

În anul 1998 s-au efectuat și câteva lucrări de mai mare valoare în ceea ce privește întreținerea: s-a reparat majoritatea tâmplăriei; s-au făcut zugrăveli în unele încăperi degradate de intemperii; s-au efectut reparații la unele acoperișuri, fie la corpul principal al bibliotecii, fie la clădirile anexe; s-a realizat montarea contorului de apă rece; s-a continuat urmărirea comportării clădirilor din punct de vedere al tasării, prin citiri și rapoarte periodice, efectuate de Proiect S.A.; au fost reparate și înlocuite unele calorifere.

O parte din aceste lucrări vor trebui continuate în 1999, deoarece ele nu au fost finalizate: contorul de apă rece a fost montat, dar nu este pus încă în funcțiune din cauza necoordonării celor trei unități care concurau la această operație. De asemenea, trebuie efectuată recepția lucrărilor de înlocuire a conductelor purtătoare de apă.


Activitatea economico - financiară

Toate activitățile bibliotecii, prezentate în forme succinte în capitolele anterioare, s-au putut realiza și pentru că a existat o susținere financiară asigurată de către Consiliul Județean Galați.
Pentru anul 1998 s-au asigurat 2.140.000 mii lei, din care 1.090.000 mii au fost cheltuieli de personal, 850.000 mii lei, cheltuieli materiale și 200.000 mii lei, cheltuieli de capital.

Bugetul a fost executat în proporție de 100%, dar nu s-a putut realiza tot ceea ce ar fi avut nevoie biblioteca: nu s-au putut achiziționa suficiente documente de bibliotecă, deși pentru această destinație s-au alocat 260.218 mii lei, ceea ce înseamnă că pentru fiecare locuitor al orașului s-au cumpărat cărți s-au alte documente de bibliotecă în valoare de 808 lei, ceea ce reprezintă chiar mai puțin decât a 20-a parte dintr-o carte sau că pentru peste 20 locuitori (exact 22,7) s-a achiziționat o singură carte. Dacă avem în vedere că, tot din aceeași bani, s-au contractat și abonamente la publicații periodice, suma de 808 devine mai mică cu 57 lei.

Nu s-au putut procura unele bunuri de inventar și piese de schimb și nu s-au putut face toate reparațiile necesare clădirii, instalațiilor, aparaturii și utilajelor.

Contactele directe avute cu diverse edituri au avut ca rezultat achiziționarea de documente de bibliotecă în condiții avantajoase din punct de vedere financiar - suma obținută din aceste relații fiind de 21.182 mii lei, bani cu care s-au putut achiziționa alte lucrări.


Activitatea de conducere

Această activitate a fost asigurată de structurile cunoscute - directori, șefi servicii, șefi compartimente, contabil șef și de Consiliul de administrație - și s-a desfășurat conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a celorlalte acte normative cu caracter general, dar cu implicații asupra bibliotecii.

Deși o mare parte din persoanele de conducere, la nivelul instituției, dețin aceste responsabilități de puțin timp, nu s-au manifestat disfuncționalități majore, dovada constituind-o rezultatele bune obținute de bibliotecă în anul 1998. Se au în vedere atât cifrele de activitate, cât și continuarea procesului de modernizare a activităților.

S-au realizat modificări succesive ale Regulamentului serviciilor pentru public, ca acesta să răspundă noilor condiții în care se desfășoară relația bibliotecă-utilizator. De asemenea, s-au realizat, printr-o bună organizare și cooperare, la nivel uman sau între sectoare, condițiile satisfăcătoare de lucru pentru toate compartimentele, chiar dacă nu la nivel optim, așa cum s-a intenționat.

Sfîrșitul anului a solicitat toți șefii de compartimente în realizarea fișelor de post, conform cerințelor noilor reglementări de încadrare și evaluare a personalului.

Rezultatele activității bibliotecii noastre au fost apreciate de colegii noștri din țară și la nivelul asociației profesionale, dovadă fiind numeroasele vizite de informare pe care le-am primit, precum și de însărcinarea pe care au primit-o cei doi directori de a conduce comisiile de perfecționare profesională și de automatizare din cadrul Asociației și de a elabora proiecte pentru cele două domenii, cel de automatizare, de care răspunde D-l Dediu Liviu-Iulian, fiind în curs de realizare și în 1999, iar cel referiritor la perfecționare, de care a răspuns D-l Eugen Iordache, a constituit tema Conferinței naționale din toamna anului trecut, desfășurată la Piatra-Neamț.

Din punct de vedere al conducerii, ne reproșăm că nu am reușit să efectuăm un sistem de evidență exactă și operativă a modului de îndeplinire a tuturor sarcinilor trasate, conștiința și autocontrolul fiecărui salariat fiind insuficiente. De asemenea, n-am reușit să determinăm la toți salariații, prezența unei responsabilități sporite care să-i implice în toate activitățile bibliotecii, precum și în tratarea cu maximă atenție a relației bibliotecă-utilizator.

În ceea ce privește activitatea Consiliului de administrație considerăm că, deși principalele probleme au fost discutate și aprobate aici, nu a avut un program propriu, riguros de lucru.


Concluzii

În anul 1998 Biblioteca "V.A. Urechia" a funcționat cu același număr de personal ca și în anul precedent, deși obligațiile impuse de utilizatori au fost mai mari sub multe aspecte - frecvență mai mare pe unitatea de timp, solicitări din ce în ce mai diverse pentru toate sectoarele. Din lista acestora merită să menționăm:
Considerăm, la sfârșitul anului 1998, că am parcurs încă o etapă importantă în dezvoltarea Bibliotecii "V.A. Urechia", iar rezultatele și desfășurarea întregii activități, ne fac să conchidem că am ales formule viabile de dezvoltare, chiar dacă nu sunt comode și în întregime vizibile pe moment.

Raport privind activitatea Bibliotecii "V.A. Urechia" în anul 1998
întocmit de Conducerea instituției