Responsabilități

Audiența se realizează prin intermediul Serviciului Secretariat/Arhiva, în conformitate cu programul de audiență afișat la Avizierul instituției. Telefon: 0236/411037 int. 101

 • Manager interimar: Corina Emanuela TUDORACHE
   Program de audiențe:
  •     Luni și Miercuri orele: 15:00 - 17:00 și
  •     Vineri orele: 8:00 - 10:00
 • Responsabil difuzarea informațiilor de interes public: Diaconeasa Florina.
  Email: vaurechia@gmail.com
  Telefon: 0236/411037, int. 117
 • Buletin Informativ

Formulare / Rapoarte conform Legii nr. 544/2001

Formular-tip cerere de informații de interes public. PDF DOC
Reclamație administrativă (1). Anexa nr. 5 la normele metodologice PDF DOC
Reclamație administrativă (2). Anexa nr. 6 la normele metodologice PDF DOC
Raport de evaluare a implementării Legii 544/2001 pe anul 2019 PDF

Împotriva răspunsului explicit sau tacit al angajatului desemnat al Bibliotecii Județene ”V.A. Urechia” pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public modificată prin HG 478/2016, se poate depune reclamație la conducătorul instituției în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință de către persoana lezată, în conformitate cu dispozițiile art. 1 al legii menționate. Modelul de cerere este cel de la anexele 5-6 din legea sus menționată, precum și cel publicat pe pagina de Internet a Bibliotecii la secțiunea Profesional/Informații publice.

În cazul în care persoana se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în Legea nr. 544/2001 modificată prin HG 478/2016, aceasta poate face plângere, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut de art. 7 al prezentei legi, la secția de contencios administrativ în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorității ori al instituției publice.

Listă categorii de documente produse și/sau gestionate potrivit legii

Declarații de avere și de interese

Cariere
Cariere